"വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ - യുവാക്കളും, വിദ്യാർത്ഥികളും " -സെമിനാർ

സിപിഐഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാസമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കായംകുളം പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ "വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ -യുവാക്കളും  വിദ്യാർത്ഥികളും" എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ 
എം.ബി രാജേഷ് എം.പി  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.