പുതുവർഷത്തിൽ എം എൽ എ യുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് മൂന്നു റോഡുകളുടെ ഉത്‌ഘാടനം

 പ്രതിഭ  എം  എൽ  എ
യുടെ  സ്പെഷ്യൽ  ഫണ്ട് 


വിനിയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ച മൂന്നു റോഡുകളുടെ ഉത്‌ഘാടനം

01-01-2018
  പുതുവർഷത്തിൽ    
ബഹു  എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു 

1. എരുവ  പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്   കായംകുളം നഗരസഭ 


2. കരുമതലക്കൽ  ചെന്തിട്ട റോഡ്  കായംകുളം നഗരസഭ 3. കാരൂർ ചിറ ചെന്തിട്ട  റോഡ് - കായംകുളം നഗരസഭ
  Labels:

  Post a Comment

  TRENDING

  Top Featured

  [Blogs][carousel animated][#FF0000]
  [facebook][blogger]

  pra?????a

  {picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

  Contact Form

  Name

  Email *

  Message *

  Powered by Blogger.