പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ മൂന്നു റോഡുകൾ നാടിനായി സമർപ്പിച്ചു


കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ  യു .പ്രതിഭ  എം എൽ എ  യുടെ  വികസനനിധിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തേഴു ലക്ഷം  രൂപ വിനിയോഗിച്ചു പുനരുദ്ധരിച്ച മൂന്നു റോഡുകൾ  പുതുവത്സരദിനത്തിൽ തുറന്നുകൊടുത്തു.

കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ്  ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ  കാരൂര്ച്ചിറ ചെന്തിട്ട റോഡ് ,  വാർഡ്  ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ കൊച്ചാലുംമൂട്  കരുമതലക്കൽ റോഡ് ,  വാർഡ്‌ ഏഴിൽ കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ്  ഇരുപത്തിഅഞ്ചിൽ  കാരൂര്ച്ചിറ ചെന്തിട്ട റോഡ് ,  വാർഡ്  ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ കൊച്ചാലുംമൂട്  കരുമതലക്കൽ റോഡ് ,  എരുവ  പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നിവയാണ്  നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു  നാടിനായി സമർപ്പിച്ചത്  
Labels:

Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.