കർക്കിടകം ഒന്ന്. ഇത്തവണ മഹാമാരിക്കാലം .. വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും രാമായണ പാരായണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന സമയം.. കർക്കിടകം രോഗങ്ങളുടെയും കാലമാണ്. പണ്ടൊക്കെ കർക്കിടകത്തെ പഞ്ഞമാസം എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പോ പൊതുവേ കൊറോണ കാലം എല്ലാ മാസവും പഞ്ഞമുള്ളതാണ്. കാരണം നിത്യേനയുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, വായ്പ എടുത്തത് തിരികെ കൊടുക്കാൻ ആകാത്തവർ, മക്കളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനയക്കാൻ വായ്പ നോക്കിയിരുന്ന് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നവർ, വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം നഷ്ടമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സായാഹ്ന ഇടങ്ങളിലും വെടിവട്ടവുമായി കൂടിയിരുന്ന എന്നാൽ ഇന്ന് രോഗത്തെ ഭയന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു വാർദ്ധക്യങ്ങൾ , അതെ ചുറ്റും സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നാടിനെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്..

അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ഈ കാലത്തെ ഒന്നിച്ച് അതിജീവിക്കാം. മഴയും തണപ്പും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്താതെ നോക്കണം. മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തമാകട്ടെ.. അദ്ധ്വാത്മ രാമായണം അച്ഛൻ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു.. സമയം കിട്ടുന്ന മുറക്ക് വായിക്കും. ഏവർക്കും നല്ലതു വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ആയാലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയാലും ലോകത്തിന് നന്മ മാത്രം വരട്ടെ. നല്ല ചിന്തകൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ..