കോട്ടും സ്വൂട്ടുമിട്ട കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ ബാങ്ക് ലോൺ


കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി 
തട്ടിപ്പ്കാരുടെ അതായത് 
കോട്ടും സ്വൂട്ടുമിട്ട കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ
ബാങ്ക് ലോൺ തട്ടിപ്പ് 
വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മുടെ 
സമൂഹം കടന്നു പോകുന്നു 


എത്ര നീചമായ തട്ടിപ്പ് വാർത്തകളാണ് .

സ്വതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ളങ്കിതമായിരിക്കുന്നു. 
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വലിയ തരത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
 എങ്ങനെ നിലനിൽക്കേണ്ട അതിബൃഹത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടേയും സംസ്ക്കാരങ്ങളുടേയും ഭൂമികയാണ് ഇന്ത്യ.. 

അത് ഇങ്ങനെ അധ:പതിച്ചു പോയതിൽ അധാർമ്മികളും ദുരാഗ്രഹികളുമായ അധികാര വർഗ്ഗമാണ് ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടത്... 


പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ ചെന്നാൽ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ വരെ വില 
ചോദിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏമാൻമാർ 
കോട്ടിട്ട ഗ്ലാമ റൈസ്ഡ് കള്ളന്റെ 
മുന്നിൽ മൂക്കും കുത്തിയാ വീണത്.


Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.