നടപടിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കത്തിലൂടെ ... 17 .02 .2018....മുതൽ

നടപടിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കത്തിലൂടെ .....
 17 .02 .2018 .........മുതൽ 


1 ) എൻ .എച്  അപകടങ്ങൾ  നിയന്ത്രിക്കൽ 
- സുരക്ഷ  ഉറപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു  
ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് , 
എൻ .എച് വിഭാഗം എക്സികുട്ടീവ് എൻജിനിയർക്കും 

2 ) ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭ ഭരണി 2018  
- സുരക്ഷ  ക്രമീകരണങ്ങൾ  
ഉറപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 
3   ) ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭ ഭരണി 2018  
- സുരക്ഷ  ക്രമീകരണങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്നതിന് 
സംബന്ധിച്ചു പോലീസ് അധികാരികൾക്ക്  Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.