പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം

പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് 
എന്ത് ചെയ്യണം 


ആർക്കൊക്കെ  അപേക്ഷിക്കാം , അറിയേണ്ടത് ....


പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷകൾ  
അതാതു താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഉണ്ട്  ലിങ്ക്  തുറക്കൂ 
ഇതിൽ ഉണ്ട്  ലിങ്ക്  തുറക്കൂ 
  
അതാതു താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ  വിളിക്കുവാൻ  നമ്പറുകൾ 
Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.